R语言calpassapi包说明文档(版本 0.0.3)

返回R语言所有包列表

calpass_create_isk 为学生创建密钥
calpass_get_token 获取CalPASS API令牌
calpass_query 从CalPASS API端点查询数据
calpass_query_many 从CalPASS API端点查询数据