R语言bujar包说明文档(版本 0.2-9)

返回R语言所有包列表

bujar 巴克利-詹姆斯回归
chop CHOP治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤的生存率
plot.bujar 巴克利-詹姆斯回归
print.bujar 巴克利-詹姆斯回归
rchop R-CHOP治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤的生存率
summary.bujar 巴克利-詹姆斯回归