R语言biplotbootGUI包说明文档(版本 1.2)

返回R语言所有包列表

biplotbootGUI-package biplotbootGUI:基于经典Biplot和聚类不相交Biplot的Bootstrap
biplotboot biplotbootGUI:基于经典Biplot和聚类不相交Biplot的Bootstrap
biplotbootGUI biplotbootGUI:基于经典Biplot和聚类不相交Biplot的Bootstrap
CDBiplot 聚类和/或不相交双峰图
CDpca 聚类与不相交主成分分析
CDpcaSummary 聚类与不相交主成分分析综述