R语言aws.transcribe包说明文档(版本 0.1.3)

返回R语言所有包列表

aws.transcribe-package aws.转录
aws.transcribe aws.转录
get_transcription 获取AWS转录作业
list_transcriptions 列出AWS转录作业
start_transcription 启动AWS转录作业
transcribeHTTP 执行AWS转录API请求