R语言arulesNBMiner包说明文档(版本 0.1-7)

返回R语言所有包列表

Agrawal 综合示例数据集Agrawal
Agrawal.db 综合示例数据集Agrawal
Agrawal.pat 综合示例数据集Agrawal
NBMiner NBMiner:挖掘NB频繁项集或NB精确规则
NBMinerControl-class NBMiner:挖掘NB频繁项集或NB精确规则
NBMinerParameter-class NBMiner:挖掘NB频繁项集或NB精确规则
NBMinerParameters 根据数据估计全局模型参数