R语言ChangepointTesting包说明文档(版本 1.0)

返回R语言所有包列表

ChangepointTesting-package 聚类信号的变点估计
BH 聚类信号的变点估计
BH,changePoint 聚类信号的变点估计
BH-method 类“changePoint”
blocks 聚类信号的变点估计
blocks-method 类“changePoint”
changePoint 聚类信号的变点估计
changePoint-class 类“changePoint”
ChangepointTesting 聚类信号的变点估计
changePts 聚类信号的变点估计
changePts-method 类“changePoint”
critical 聚类信号的变点估计
critical,changePoint 聚类信号的变点估计
critical-method 类“changePoint”
CW 聚类信号的变点估计
CW,changePoint 聚类信号的变点估计
CW-method 类“changePoint”
FDRL 聚类信号的变点估计
FDRL,changePoint 聚类信号的变点估计
FDRL-method 类“changePoint”
numAlt 聚类信号的变点估计
numAlt,changePoint 聚类信号的变点估计
numAlt-method 类“changePoint”
pAlt,changePoint 聚类信号的变点估计
piAlt 聚类信号的变点估计
piAlt-method 类“changePoint”
plot,changePoint 聚类信号的变点估计
plot-method 类“changePoint”
print-method 类“changePoint”
show-method 类“changePoint”
sigmaSq 聚类信号的变点估计
sigmaSq,changePoint 聚类信号的变点估计
sigmaSq-method 类“changePoint”