R语言CausalImpact包说明文档(版本 1.2.4)

返回R语言所有包列表

as.CausalImpact 对“CausalImpact”对象的强制
CausalImpact 利用结构时间序列模型推断因果影响
plot.CausalImpact 打印和打印“CausalImpact”对象
print.CausalImpact 打印和打印“CausalImpact”对象
summary.CausalImpact 打印和打印“CausalImpact”对象