R语言ACEt包说明文档(版本 1.8.1)

返回R语言所有包列表

ACEt-package 双生子模型中年龄修正对遗传和环境方差分量的影响
ACEt 双生子模型中年龄修正对遗传和环境方差分量的影响
acetp_mcmc 计算ACE(t)-p模型的CI
AtCtEt 拟合ACE(t)模型
AtCtEtp ACE(t)-p模型的拟合
data_ace ACEt模型的示例数据
plot_acet 绘制具有95%置信区间的各种ACE(t)或ACE(t)-p模型的方差曲线
test_acetp ACE(t)-p模型的假设检验